...

Gazna bazarynyň gatnaşyjysy, bolup biljek emitent üçin bellik

Bazarda uzak möhlete we netijeli işe gönükdirilen maliýeleşdirilişiň guraly hökmünde gymmatly kagyzlaryň goýberilişi

Gymmatly kagyzlaryň goýberilişi - bu dürli işewürlik ugurlaryny ösdürmek maksady bilen, kärhana üçin maýadarlardan pul çekmek mümkinçiligidir. Işewürligi ösdürmekde serişdeleri çekmeginiň esasy çeşmeleri hökmünde, bank karzlary ýa-da gymmatly kagyzlaryň goýberilişi bolup biler.

Türkmenistanyň gazna bazary özüniň ösüş tapgyrynda bolup durýar we häzirki ýagdaýda biziň ýurdumyzyň işewürleriniň wekilleri, öz işjeňligini maliýeleşdirmekde gural hökmünde esasan bank karzlaryny ulanýarlar, haçan-da gymmatly kagyzlar bazarynyň barlygy hakda bolsa köpleriň bilmezligem mümkindir, bu bolsa käbir ýagdaýlarda gymmatly kagyzlaryň (paýnamalary ýa-da obligasiýalary) goýberilişi bähbitli bolup durýandyr.

Paýnamalary goýbermek bilen, maýadarlara kärhanaňyzyň paýyny hödür-leýärsiňiz. Maýadarlar diwidendlere umyt edip bilerler -  adatça bulara peýdanyň bir bölegi gidýär.

Obligasiýa goýbermek bilen siz maýadarlardan karzyna pul alýarsyňyz, munuň ýerine bolsa, olara göterim - kupon girdejisini tölemekde wada berýärsiňiz. Munuň artykmaçlygy, karzdan ýa-da nesýeden tapawutlylykda obligasiýanyň satyn alyjylaryna töleg mukdaryny we ýygylygyny kärhananyň özi kesgitleýär.

Her bir ýerli kärhananyň gymmatly kagyzlary - paýnamalary we obligasiýalary goýbermek arkaly zerur bolan maýany çekmäge mümkinçiligi bardyr. Belli bir guralyň saýlanylmagy kärhananyň maksatlaryna, isleglerine we mümkinçiliklerine baglydyr. Maliýeleşdirilişiň haýsy maksatlar üçin ulanyljakdygyny we puluň paýdarlara ýa-da obligasiýanyň eýelerine haýsy girdejiden tölenjekdigini maýadarlaryň we kärhananyň özüniň düşünmegi möhümdir. Bularyň hemmesi ýagdaýlara baglydyr, ýöne gazna biržasynyň üsti bilen pul çekmek kararyna gelseňiz, bank karzlaryndan amatly bolup biler. Mundan başga-da, size has köp maliýe erkinligini we ösüşiň geljegi üçin mümkinçiliklerini berer.

Gymmatly kagyzlaryň goýberilişiniň esasy artykmaçlyklary:

  • maýadarlaryň haýsy mukdarda sylagyny aljakdygyny özüňiz özbaşdak kesgitleýärsiňiz;
  • girew talap edilmeýär;
  • çekilen serişdeleri öz islegiňize göra ulanyp bilersiňiz;
  • maýadarlaryň toparlary karzdarlara garanyňda has giňdir;
  • açyklyk we mahabat.

Gymmatly kagyzlary (paýnamalary ýa-da obligasiýalary) goýbermek arkaly zerur bolan maýany çekmek isleýän emitentler Aşgabat gazna biržasyna maslahat üçin ýüzlenip bilerler.