...

Bildiriş

    Aşgabat gazna biržasynyň esasy maksady, teklipleriň we islegleriň esasynda dolanyşykda hereket edýän paýnamalaryň hakyky bazar bahasyny ýüze çykarmak bolup durýar. Şoňa baglylykda, paýnamalaryň eýeleriniň isleglerine we tabşyryklarynyň şertlerine görä, gymmatly kagyzlaryň ikinji bazarynda paýnamalary satmak we satyn almak mümkinçilikleriniň bardygyny habar bermek bilen, ýatladýarys. Paýnamalar bilen geleşikleri baglaşmak isleýän müşderiler öz tekliplerini, 46-86-27; 46-88-05. Ikinji bazaryň hyzmatlaryndan peýdalanmak isleýän müşderiler, şu telefon belgiler arkaly habarlaşyp bilerler 46-86-27; 46-88-05.

Aşgabat gazna biržasy hemişe Siziň hyzmatyňyzda.